Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Przekazanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

Przekazywanie wy­ni­ków spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych kan­dy­da­tom do klas dwu­ję­zycz­nych lub ich… więcej»

LO XIV na 1. miejscu w rankingu portalu Wasza Edukacja

Według naj­now­szego ran­kingu szkół śred­nich przy­go­to­wa­nego przez por­tal WaszaEdukacja.pl LO XIV… więcej»

Wrocławska Klasa ITN — projekt adresowany do uczniów klas 7–8 SP

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z no­wym pro­jek­tem Czternastki ad­re­so­wa­nym do uzdol­nio­nych… więcej»

Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej zo­stało ob­jęte pa­tro­na­tem Uniwersytetu… więcej»

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym… więcej»

Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

Zostań sty­pen­dy­stą pro­gramu „Marzenie o Nauce”!… więcej»

„Klasa” — program stypendialny Fundacji BGŻ BNP Paribas

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem sty­pen­dial­nym Fundacji BGŻ BNP Paribas… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii